Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ)

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οικονομικών φορέων με συγκεκριμένους κανόνες προστασίας και ασφάλειας συναλλαγών που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ);

Η έννοια του καθεστώτος του ΑΕΟ εισήχθη, από την ΕΕ το 2008, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών που προβλέπονται από τους τελωνειακούς κανόνες, καθώς και τη διευκόλυνση των τελωνειακών ελέγχων. Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (επιχειρήσεις) είναι ειδικά πιστοποιημένοι από τις τελωνειακές αρχές αξιόπιστοι φορείς, στους οποίους παρέχονται ορισμένες διευκολύνσεις και απλοποιήσεις στις διαδικασίες, τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Το πιστοποιητικό ΑΕΟ αναγνωρίζεται σε όλα τα Κράτη Μέλη ενώ η διάρκεια ισχύος του είναι απεριόριστη.

Ποιες κατηγορίες πιστοποιητικών υπάρχουν;

 1. Πιστοποιητικό AEO - Τελωνειακές Απλουστεύσεις: απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς που ζητούν να επωφελούνται από τις απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία. Για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού, ο οικονομικός φορέας αξιολογείται στα εξής κριτήρια: α) ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, β) ικανοποιητικό σύστημα εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών, καταχωρήσεων το οποίο επιτρέπει τους κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους και γ) χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα.
 2. Πιστοποιητικό ΑΕΟ - Ασφάλεια και Προστασία: απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς/επιχειρήσεις που ζητούν να επωφελούνται από διευκολύνσεις κατά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού ο οικονομικός φορέας αξιολογείται επιπρόσθετα στο κριτήριο της ασφάλειας και προστασίας, τόσο ως προς την ασφάλεια του συστήματος όσο και ως προς τις προσβάσεις των εγκαταστάσεών του.
 3. Πιστοποιητικό ΑΕΟ - Τελωνειακές Απλουστεύσεις/Ασφάλεια και Προστασία: απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς/επιχειρήσεις που ζητούν να επωφελούνται και από τις τελωνειακές απλουστεύσεις και από διευκολύνσεις σε τελωνειακούς ελέγχους σχετικούς με την προστασία και την ασφάλεια. Για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού ο οικονομικός φορέας αξιολογείται σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

Σε ποιους απευθύνεται;

Αίτηση για την χορήγηση του πιστοποιητικού εγκεκριμένου οικονομικού φορέα μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα εφόσον όμως στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως π.χ.:

 • οι κατασκευαστές των εμπορευμάτων
 • οι εξαγωγείς
 • οι μεταφορικές εταιρείες
 • οι διαμεταφορείς
 • οι διαχειριστές αποθηκών
 • οι εκτελωνιστές
 • οι εισαγωγείς

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

 • Ευκολότερη πρόσβαση στις τελωνειακές απλοποιήσεις
 • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι παραστατικών
 • Προτεραιότητα σε θέματα ελέγχου εφόσον τα εμπορεύματα του εγκεκριμένου επιλεχθούν για έλεγχο
 • Επιλογή του τόπου ελέγχου
 • Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις
 • Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη του εμπορεύματος
 • Αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
 • Έμμεσα Οφέλη όπως περιορισμός των κλοπών και των απωλειών, μείωση των καθυστερήσεων στις αποστολές εμπορευμάτων, βελτίωση του προγραμματισμού, ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, μείωση του κόστους των ελέγχων των προμηθευτών, μείωση των προβλημάτων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού τους από τους υπαλλήλους κλπ.
 • Αναγνώριση του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου

Σχετικά πρότυπα

Μία εταιρεία που είναι ήδη πιστοποιημένη για υπηρεσίες που σχετίζονται με τελωνειακές διαδικασίες ή/ και υπηρεσίες αποθήκευσης και φύλαξης, διαθέτει ήδη μία σημαντική υποδομή ώστε να μπορέσει να πιστοποιηθεί ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας, αφού πολλές από τις απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος διαχείρισης είναι κοινές. Επίσης, πιστοποιήσεις όπως ISO 20000, ISO 27001 ή ISO 28000 αποτελούν τη βάση για επιμέρους πεδία απαιτήσεων του ΑΕΟ.

Ποιος ο ρόλος της IDEC Α.Ε;

Η IDEC, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου και της σχετικής νομοθεσίας. Οι υπηρεσίες της IDEC περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Υλοποίηση διαγνωστικής μελέτης όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ή της νομοθεσίας.
 • Καθορισμό πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των διαδικασιών του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης του συστήματος.
 • Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης.
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (ελλείψεων) που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρέχουμε εξειδικευμένη πληροφόρηση.

Φόρμα επικοινωνίας

© 2020 IDEC Α.Ε. | Ηρώων Πολυτεχνείου 96 – 3ος όροφος, 18536 Πειραιάς