Σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000, HACCP

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000, HACCP

Τι είναι το ISO 22000;

Είναι ένα διεθνές πρότυπο έχει ως στόχο να εναρμονίσει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα τρόφιμα και τους συναφείς κλάδους σε διεθνές επίπεδο.

Το HACCP είναι τα πρώτα γράμματα των λέξεων:

 • Hazard
 • Analysis and
 • Critical
 • Control
 • Points

δηλαδή Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

Το σύστημα HACCP είναι μία συστηματική ανάλυση των κινδύνων πού υπάρχουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευση και διάθεσης των τροφίμων μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Είναι σύστημα για την πρόληψη των κινδύνων ώστε τα τρόφιμα να είναι ασφαλή.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το αντικείμενο αυτού του διεθνούς προτύπου αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων, από τους παραγωγούς των τροφίμων έως τους διανομείς και τους εμπόρους λιανικής πώλησης. Επίσης, απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται έμμεσα στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, όπως είναι οι κατασκευαστές μηχανημάτων, υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, πρόσθετων και συστατικών.

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 22000

 • Τι είναι;
  Πιστοποίηση ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων που εφαρμόζει μία εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018
 • Πως πιστοποιείται μια επιχείρηση;
  Αμέσως μετά την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων, πραγματοποιείται η επιθεώρηση πιστοποίησης από το Φορέα Πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή επιθεώρηση επιτήρησης εκδίδεται το πιστοποιητικό ISO 22000:2018 για την εταιρεία.
 • Πόσο καιρό ισχύει;
  Το πιστοποιητικό ισχύει για 3 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση. Εκδίδεται αμέσως μετά την επιτυχή επιθεώρηση της εταιρείας από το Φορέα Πιστοποίησης. Κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

H ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου), ορίζει ως υποχρέωση κάθε επιχείρησης που παράγει, εμπορεύεται ή διακινεί Τρόφιμα την εφαρμογή συστήματος HACCP, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ασφαλών τροφίμων στον τελικό καταναλωτή.

Οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις:

 • Να σχεδιάσουν, να εγκαταστήσουν, να λειτουργήσουν, να συντηρήσουν και να βελτιώνουν ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει ως στόχο την παραγωγή ασφαλών τροφίμων για τον καταναλωτή
 • Να συμμορφώνονται με τις συμφωνημένες απαιτήσεις του πελάτη
 • Να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων
 • Να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με την πολιτική που έχουν καθορίσει για την ασφάλεια των τροφίμων
 • Να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς
 • Να διακηρύττουν ότι εφαρμόζουν σύστημα HACCP
 • Να επιδιώκουν την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων τους από ένα φορέα πιστοποίησης

Ποιος ο ρόλος της IDEC Α.Ε;

Η IDEC, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, παρέχει στην επιχείρηση την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι υπηρεσίες της IDEC περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Διαγνωστική μελέτη όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Καθορισμός πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των γραπτών διαδικασιών του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για τη σωστή τήρηση του συστήματος.
 • Υποστηρικτικό έργο κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης.
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων) που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρέχουμε εξειδικευμένη πληροφόρηση.

Φόρμα επικοινωνίας

© 2020 IDEC Α.Ε. | Ηρώων Πολυτεχνείου 96 – 3ος όροφος, 18536 Πειραιάς