Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001)

Τι είναι το ISO 9001;

Αδιαμφισβήτητα, το ISO 9001 αποτελεί παγκοσμίως το πιο διαδεδομένο πρότυπο διοίκησης επιχειρήσεων. Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις προδιαγραφές των διαδικασιών και των διεργασιών που εφαρμόζει μία επιχείρηση σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητές της.

Το ISO 9001 δεν είναι προδιαγραφή προϊόντων αλλά προδιαγραφές διαδικασιών. Δηλαδή είναι προδιαγραφές οργάνωσης μιας επιχείρησης με σκοπό την ποιότητα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρότυπο ISO 9001:2015, είναι καθολικής χρήσης και αφορά όλων των ειδών τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο, ώστε να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001

 • Τι είναι;
  Πιστοποίηση ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει μία εταιρεία ή ένας οργανισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.
 • Πως πιστοποιείται μια επιχείρηση;
  Αμέσως μετά την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, πραγματοποιείται επιθεώρηση πιστοποίησης από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή επιθεώρηση εκδίδεται το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για την εταιρεία.
 • Πόσο καιρό ισχύει;
  Το πιστοποιητικό ισχύει για 3 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση. Κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης. Μετά το πέρας της τριετίας γίνεται επιθεώρηση ανανέωσης και επανεκδίδεται το πιστοποιητικό (εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις) με ισχύ για τα επόμενα τρία χρόνια, ακολουθώντας τις παραπάνω διαδικασίες περιοδικών επιθεωρήσεων επιτήρησης. Σημειώνεται ότι το πλήθος και η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων εξαρτάται από το μέγεθος, το αντικείμενο, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και τις διαφορετικές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου συνεισφέρει στην:

 • Καλύτερη οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης
  • Χάραξη ορθής επιχειρηματικής πολιτικής και στόχων για το παρόν και το μέλλον
  • Βελτιστοποίηση οργανογράμματος
  • Βελτιστοποίηση λειτουργίας όλων των εργασιών «μία προς μία» που υλοποιούνται στην επιχείρηση
  • Θέσπιση κανόνων λειτουργίας και εργασίας κοινών για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο
  • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με σκοπό την όλο και μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών
 • Εκτίμηση της διακινδύνευσης από κινδύνους εντός και εκτός επιχείρησης
 • Αναγνώριση απειλών και ευκαιριών για βελτίωση
 • Επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Εφαρμογή συστήματος ποιοτικού ελέγχου κατά την υλοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών με στόχευση την προσφορά προϊόντων σταθερής ποιότητας
 • Βελτίωση της συνεργασίας με πελάτες – προμηθευτές μέσω της θέσπισης καθορισμένων και κοινά αποδεκτών κανόνων
 • Ανάπτυξη και δέσμευση του προσωπικού μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης
 • Αντιμετώπιση και επίλυση χρόνιων προβλημάτων
 • Εφαρμογή συστήματος βελτίωσης μέσω της τεχνογνωσίας που προκύπτει από τα προβλήματα που εντοπίζονται
 • Μείωση του τελικού λειτουργικού κόστους (παρά το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος), σαν αποτέλεσμα της καλύτερης οργάνωσης και ορθολογικότερης διαχείρισης των πόρων
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στην αγορά και προβολή της μέσω της κοινοποίησης της πιστοποίησης
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing της επιχείρησης
 • Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών

Ποιος ο ρόλος της IDEC Α.Ε;

Η εταιρεία μας, έχοντας σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης που περιλαμβάνει:

 • Μελέτη του σημερινού τρόπου εργασίας και διάγνωση αναγκών
 • Ανάλυση της επιχείρησης ανά τμήμα ή ανά κάθε διακριτή εργασία (Ανάλυση διεργασιών σύμφωνα με την ορολογία του προτύπου).
 • Καθορισμός μεθόδων και κριτηρίων ελέγχου των διεργασιών.
 • Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων (ηλεκτρονικών ή έντυπων).
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Επίβλεψη εφαρμογής των απαιτήσεων του ISO 9001.
 • Επίβλεψη τήρησης σχετικών αρχείων και αποδείξεων.
 • Συγγραφή εγχειριδίου ποιότητας και διαδικασιών.
 • Ανάληψη όλων των διαδικασιών μέχρι και την τελική πιστοποίηση.
 • Υποστήριξη του συστήματος μετά την πιστοποίηση και κατά την διάρκεια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρέχουμε εξειδικευμένη πληροφόρηση.

Φόρμα επικοινωνίας

© 2020 IDEC Α.Ε. | Ηρώων Πολυτεχνείου 96 – 3ος όροφος, 18536 Πειραιάς